1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny więcej informacji znajdziemy na stronie spis.gov.pl

oraz  _Informacja o NSP

Drodzy Diecezjanie!
Czcigodni Duszpasterze!
Wszyscy zaangażowani w kształtowanie życia wspólnot parafialnych!
Umiłowani Siostry i Bracia w Chrystusie!
W ostatnim czasie przeżywamy trudne sytuacje związane z protestami
wywołanymi orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji
eugenicznej. Kieruję to słowo do Was jako wierzących członków Kościoła, pragnąc
przyczynić się do powstrzymania zamętu, jaki powstaje m.in. z powodu braku jasności i
właściwego rozumienia kompetencji władz świeckich i duchowej władzy oraz misji
Kościoła.
Jako wierzący dajemy świadectwo prawdzie o świętości życia ludzkiego – prawda
ta wypływa nie tylko z Ewangelii, ale jest dostępna ludzkiemu rozumowi w oparciu o
prawo naturalne. Patrzymy też na życie ludzkie jako odkupione przez śmierć i
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W świetle tej Tajemnicy nasze życie i nasze
umieranie jako ludzi ochrzczonych, czyli zanurzonych w tej Tajemnicy, otrzymują nowe
znaczenie. Co więcej: stają się elementami chrześcijańskiej misji wobec świata – bycia
świadkami Jezusa Chrystusa. Taki jest Kościół i taka jest jego misja wobec wszystkich
ludzi: nieść nadzieję życia tam, gdzie w oczach ludzkich dominuje śmierć i gdzie lęk
przed śmiercią trzyma ludzi
w niewoli. Zmusza ich niejako do działania dla obrony siebie bez odniesienia do Boga
jako jedynego Dawcy Życia i Zbawiciela śmiertelnego człowieka.
Jesteśmy świadomi tego, że ludzkie ustawodawstwo winno respektować w pełni
szacunek wobec każdego ludzkiego życia. Każdy akt przeciwko życiu jest złem. Z drugiej
strony doświadczenie życiowe mówi, że żadne prawo nie chroni do końca przed złem.
Ułomność ludzka zaś sprawia, że niejednokrotnie uporczywa postawa obrony życia ze
względu na różne partykularne racje może powodować inne śmiertelne zniszczenia.
Jedyną odpowiedź na ten impas znajdujemy w Tajemnicy Jezusa Chrystusa.
Ewangelia o Nim ukazuje nam sposób właściwego pojmowania życia dzięki akceptacji
umierania. Chrystus umarł i zmartwychwstał. Jako wierzący uczestniczymy w tej
prawdzie. Została ona zainicjowana w każdym z nas przez chrzest, który zanurza nas w
śmierci Chrystusa, abyśmy mogli korzystać z daru nowości życia (zob. Rz 6,4-6).
Musimy stawiać sobie pytanie, jak to, że jesteśmy ochrzczeni, wpływa na nasze
codzienne życie w społeczności – w szczególności w tej sytuacji i tej atmosferze napięcia,
w jakiej się znaleźliśmy. Protesty wywołane postanowieniami władzy są odnoszone
także do Kościoła i wzbudzają różne reakcje ze strony tych, przeciwko którym są
skierowane. Nie podejmuję tutaj próby oceny tych postaw. One po prostu są i wynikają z
szeregu braków z różnych stron. Czasem mogą też być wyrazem zagubienia życiowego i
nieświadomym znakiem wołania o pomoc i zrozumienie. Ponadto w sytuacji dużego
napięcia nam wszystkim potrzeba czasu, który pozwoli odróżnić emocje od
argumentów, autentyczne poszukiwanie sprawiedliwości od doraźnych interesów
partyjnych czy ideologicznych.

2

Naglące też jest pytanie o to, jaka jest misja Kościoła wobec tych sytuacji i ludzi,
którzy w tych akcjach uczestniczą, oraz o to, jaką powinniśmy przyjmować postawę –
jako wierzący – w konkretnych sytuacjach, zwłaszcza gdy dokonują się akty agresji
wobec osób i miejsc kultu.
Nie ma natomiast żadnej wątpliwości co do tego, że trzeba trwać po stronie
prawdy i być jej świadkiem. Trzeba więc mężnie stać na straży świętości życia i
świętości wszystkich znaków wiary i miejsc z nią związanych. Takimi są zwłaszcza
kościoły i sprawowane w nich liturgie. Czyniąc to, musimy jednak wystrzegać się
wszelkiego stosowania przemocy. By nie stało się tak, że starając się bronić wiary i
krzyża, będziemy swoją postawą negowali to, czego bronimy. Św. Paweł jasno pokazuje,
jak reagować w takich sytuacjach: Błogosławcie tych, którzy was prześladują!
Błogosławcie, a nie złorzeczcie! Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Nie daj się zwyciężyć
złu, ale zło dobrem zwyciężaj! (Rz 12,14.17.21). To jest paradoks wiary w Jezusa
Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.
Bardzo proszę, abyśmy jako wierzący nie dokonywali pochopnych sądów w
odniesieniu do osób, które – według naszej oceny – nie stają na wysokości zadania i
zachowują się inaczej, niż tego byśmy oczekiwali. Łatwo bowiem jest coś
zamanifestować albo kogoś potępiać, wykorzystując czyjąś słabość lub niepoprawność.
Czymś trudniejszym jest wypracowanie w nas samych takich postaw, aby dawać
pozytywne i autentyczne świadectwo wiary. Potrzeba więc nam modlitwy i uległości
wobec natchnień Ducha Świętego, aby to zrealizować. Dziedzina obrony życia nie jest
wyjęta spod tej konieczności. Trzeba też uznać, że nie zawsze dobrze rozumiemy
współpracę i współzależność władzy świeckiej
i Kościoła. Także w tej dziedzinie potrzeba stałej rewizji tych problemów, modlitwy i
pokuty.
Drodzy Duszpasterze, dziękuję Wam za pełne troski i roztropne stawanie wobec
tych trudnych sytuacji, jakie czasem wprost zaskakują – są czasem zagrożeniem, ale też
mogą stanowić okazję działania duszpasterskiego. Dziękuję też wszystkim Waszym
współpracownikom świeckim, którzy mają gotowość i czują wezwanie do stawania
w obronie życia i wiary oraz tego wszystkiego, co jest z wiarą związane i ją wyraża.
Wielu w imię tych przekonań świadczy pomoc i angażuje się w zewnętrzną obronę
obiektów kultu. Tak jest każdego dnia w Legnicy i w wielu miejscach naszej diecezji.
Tego rodzaju troska o kościoły oraz o godność sprawowanych w nich Eucharystii łączy
się często z koniecznością przebywania w atmosferze zagrożenia i niepokoju.
Wszystkich jednak, którzy stają do tej czynnej zewnętrznej obrony, proszę: czyńcie
to w duchu Ewangelii, mając świadomość, że Ewangelia jest skierowana do wszystkich –
także do tych, którzy w danej chwili przeciwko niej występują. Być może jednak są
spragnieni usłyszenia jej przesłania o miłości Boga objawionej w Jezusie Chrystusie.
Wielu bowiem czyni to z różnych powodów, których do końca nie znamy i nie możemy
oceniać. Nie dajcie się więc sprowokować. Nie reagujcie agresją na agresję. Pełnijcie tę
służbę ze świadomością Waszego udziału w tajemnicy Ewangelii skierowanej do
każdego człowieka. Miejcie na uwadze to, że niejeden protestujący i atakujący może
zostać dotknięty łaską przejrzenia, gdy w akcie swojej agresji spotka się z życzliwością i

3

akceptacją płynącą od Boga za pośrednictwem człowieka wierzącego. O tym właśnie
pisze św. Paweł w Liście do Rzymian (zob. 12,14-21).
Wszystkim, gotowym tak stawać w obronie Ewangelii i wspólnot chrześcijańskiego
życia wyrażam wdzięczność i uznanie. Bądźcie w jedności z Waszymi wspólnotami
parafialnymi.
Drodzy Diecezjanie, pozostajemy zjednoczeni w modlitwie i ze świadomością
poddania się Tajemnicy Jezusa Chrystusa objawiającej się w działaniu Ducha Świętego
ku chwale Boga Ojca i dla dobra, dla zbawienia każdego człowieka. Włączajmy się w
różnego rodzaju akcje modlitewne – szczególnie w modlitwę różańcową. Inspirujmy się
w naszych modlitwach opartym na Liście do Efezjan (rozdz. 2) tekstem
zaproponowanym przez Biskupów. Jest on dostępny m.in. na stronie naszej diecezji.
Jako święci z powołania przez Ewangelię Jezusa Chrystusa przeżywamy
uroczystość Wszystkich Świętych, którzy doszli do pełni życia. Modlitwą zaś otaczamy
zmarłych, którzy nas poprzedzili ze znamieniem wiary, i wszystkich zmarłych.
Wszystkim Wam błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wasz Biskup
+ Zbigniew Kiernikowski

Legnica, w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych
31 listopada 2020 roku.

 Z A R Z Ą D Z E N I E

BISKUPA LEGNICKIEGO

z 16 października 2020 roku

Mając na uwadze wzbierającą falę zakażeń koronawirusem oraz konieczność uczynienia wspólnot parafialnych miejscami możliwie bezpiecznymi, pragnę zlecić wprowadzenie w życie duszpasterskie naszej diecezji następujących postanowień oraz przypomnieć za­­sady już obowiązujące.

DYSPENSA

Przypominam, że zwolnienie  z uczestnictwa w niedzielnych Mszach świętych pozostaje aktualne wobec osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.). Gdy chodzi o obecność na niedzielnych celebracjach, muszą być brane pod uwagę także wprowadzane obostrzenia państwowe oraz roztropne rozeznanie wiernych we własnym sumieniu bieżącej sytuacji epidemicznej, osobistych uwarunkowań zdrowotnych, rodzinnych, związanych z wiekiem i wielką obawą przed zakażeniem.

 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

1. Księża Proboszczowie, w zależności od tego, w jakiej strefie zagrożenia epidemicznego znajdują się ich parafie, muszą określić maksymalną liczbę wiernych mogących przebywać jednocześnie w kościołach lub kaplicach (strefa żółta – 1 osoba na 4m2, strefa czerwona – 1 osoba na 7m2). Informacja na ten temat powinna się znajdować na drzwiach kościoła i na stronach internetowych parafii.

2. Przy drzwiach wejściowych należy umieścić informację o obowiązku stosowania maseczek lub przyłbic oraz przypominać o tym przed rozpoczęciem każdej z liturgii.

3. Maseczek lub przyłbic, które zakrywają usta i nos, powinni używać na terenie kościoła:

a. wierni (podczas sprawowania liturgii i poza nią), chyba że mają zaświadczenie lekarskie określające przeciwskazania;

b. cała służba liturgiczna, nie wyłączając z tego lektora i psałterzysty podczas wykonywania czytania lub śpiewu;

c. koncelebransi – podczas udzielania Komunii świętej i procesji przez świątynię;

d. wszyscy kapłani, którzy nie sprawują Eucharystii, zwłaszcza w zakrystii i w konfesjonale;

e. wszyscy inni pracownicy kościelni, oprócz organisty w trakcie śpiewu i gry na organach.

4. Parafia powinna być zaopatrzona w dozowniki płynu dezynfekcyjnego, które należy umieścić przy wejściach do kościoła (nie w miejscach kropielnic), w zakrystii oraz w pobliżu ołtarza.

5. Dezynfekcji rąk powinni dokonywać:

a. wierni wchodzący do kościoła;

b. służba liturgiczna – bezpośrednio po wejściu do zakrystii, a także bezpośrednio przed liturgią oraz po niej.

c. kapłani – przed rozpoczęciu liturgii oraz bezpośrednio po jej zakończeniu; bezpośrednio przed rozpoczęciem udzielania Komunii świętej – w miejscu widocznym dla wiernych – oraz bezpośrednio po obmyciu palców w vasculum.

6. Zalecam dużą staranność o utrzymanie czystości w kościołach i kaplicach przez częstszą dezynfekcję, zwłaszcza gdy chodzi o przedmioty i miejsca często dotykane: ławki, klęczniki, klamki, włączniki światła itp.

7. Duchowni, którzy zostaną objęci kwarantanną, są zobowiązani zgłosić ten fakt do Kurii natychmiast po wydaniu decyzji przez kompetentne władze państwowe. Organizowanie zastępstw w takich sytuacjach spoczywa na Księżach Proboszczach we współpracy z Księżmi Dziekanami.

UDZIELANIE KOMUNII ŚWIĘTEJ

1. Wiernym należy umożliwić przyjmowanie Komunii świętej według ich wyboru: albo do ust, albo na rękę, w następujący sposób:

a. jeśli do dyspozycji jest więcej niż jeden szafarz Komunii świętej, należy jej udzielać w dwóch rzędach bądź w różnych miejscach w kościele, z wyraźnym zaznaczeniem, gdzie Ciało Pańskie jest udzielane do ust, a gdzie na rękę;

b. w przypadku jednego szafarza najpierw należy udzielić Komunii świętej osobom pragnącym przyjąć ją na rękę, a następnie tym, którzy chcą przyjąć ją do ust.

2. Powyższych zasad należy przestrzegać konsekwentnie i bez wyjątków, ponieważ jakiekolwiek mieszanie obu form udzielania Komunii całkowicie pozbawia je sensowności pod względem profilaktyki zakażeń.

3. Kapłan lub inny szafarz udzielający Komunii świętej bezpośrednio przed tą czynnością dezynfekuje ręce, podczas niej ma założoną maseczkę, a po zakończeniu obmywa palce w vasculum i powtórnie dezynfekuje ręce.

 

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

1. Nie wolno używać tzw. konfesjonałów zamkniętych (szafowych)

2. W konfesjonałach od strony penitenta należy umieścić folie ochronne, które powinny być regularne dezynfekowane lub wymieniane.

3. Podczas spowiedzi penitent oraz szafarz sakramentu pokuty mają mieć zasłonięte usta i nos

 

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

1. Należy zrezygnować z Mszy świętych celebrowanych na cmentarzach oraz wszelkich procesji w dniu 1 listopada br., a zamiast tego zaprosić wiernych do udziału w liturgiach sprawowanych tego dnia w kościołach.

2. Proszę o zachęcanie wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy nie tylko w uroczystość Wszystkich Świętych, ale przede wszystkim w tych dniach, kiedy można uzyskać odpust za zmarłych – od 1 do 8 listopada.

DODATKOWE INFORMACJE

1. Legnicka Kuria Biskupia modyfikuje swój styl i porządek pracy. Prosimy o powstrzymanie się od załatwiania spraw osobiście oraz o ograniczenie wizyt w Legnickiej Kurii Biskupiej jedynie do spraw wyjątkowych.

2. Zachęcam, aby Kancelarie parafialne pozostawały zamknięte, z wyjątkiem spraw losowych. Należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, dzięki którym będą mogli umówić się z duszpasterzem w celu załatwienia spraw niecierpiących zwłoki.

3. Zachęcam kapłanów oraz osoby konsekrowane, a także wszystkich wiernych do dalszego trwania w jedności na modlitwie różańcowej w intencji ustania pandemii.

4. Proszę, aby wobec zagrożenia niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa Księża wystrzegali się skrajności w postawach i wypowiedziach oraz unikali zarówno tworzenia atmosfery strachu i paniki, jak również lekceważenia powagi sytuacji. Bądźmy dla innych wzorem i umocnieniem w stosowaniu się do zaleceń władz państwowych, samorządowych, sanitarnych i kościelnych. Wobec internetowej plagi fałszywych informacji, tzw. fake newsów, dotyczących również pandemii, proszę o powstrzymywanie się od przekazywania dalej niesprawdzonych wiadomości i kontrowersyjnych teorii.

5. Zachęcam, aby w trakcie niedzielnych ogłoszeń parafialnych przedstawić wiernym najważniejsze z wyżej wymienionych zasad funkcjonowania parafii oraz wypływające z nich obowiązki duszpasterzy i świeckich. Warto ponownie wytłumaczyć, że przyjmowanie Komunii świętej na rękę nie może być uznawane za profanację oraz że stanowi godziwy sposób jej przyjmowania, uznany w przepisach liturgicznych Kościoła i zaakceptowany przez odpowiednie władze kościelne. Każde indywidualne rozstrzyganie o godziwości sposobu przyjmowania Komunii świętej jest poza posłuszeństwem oficjalnemu nauczaniu Kościoła.

6. Należy rozważyć zawieszenie inicjatyw duszpasterskich oraz spotkań poszczególnych wspólnot parafialnych, jeśli mogłyby one nieść duże ryzyko zakażeń ze względu na liczbę wiernych, warunki i formę spotkań, itd.

7. W instytucjach diecezjalnych, takich jak: Wyższe Seminarium Duchowne, Dom Księży Emerytów i CaritasDiecezji Legnickiej obowiązują szczegółowe zasady opracowane przez zarządy tych instytucji, uwzględniające specyfikę poszczególnych domów. Bardzo proszę wszystkich użytkowników wymienionych miejsc o przestrzeganie tych zasad.

8. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 października 2020 roku. W zależności od nowych postanowień władz państwowych, sanitarnych i kościelnych będzie ono aktualizowane.

Modlę się za całą naszą Wspólnotę diecezjalną
i wszystkim z serca błogosławię

Wasz Biskup

 

Plakat_dystrybucja_A2

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Podsumowanie Programu FEAD 2014-2020

Parafia p.w. Św. Józefa Robotnika zakończyła wydawanie produktów żywnościowych . Ostatnie wydawanie odbyło się 23 maja 2019r.

Z pomocy skorzystało 100 osób ( 32 rodziny ) odbierając produkty żywnościowe w formie paczek . Wydano łącznie 900 paczek i przekazano 3825 kg artykułów spożywczych.