Historia

Komunikat Legnickiej Kurii Biskupiej z dnia 21 marca 2020

Z dniem 21 marca 2020 roku Biskup Legnicki:

1. udziela na niedzielę 22 marca br. dyspensy od obowiązku od uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych i zachęca do skorzystania z niej. Osoby, które to uczynią, prosi o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu;

2. przypomina, aby na terenie diecezji legnickiej podczas każdej Mszy świętej wewnątrz kościoła przebywało maksymalnie 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące liturgię;

3. podtrzymuje całkowite zawieszenie wspólne sprawowanych nabożeństw: Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej, Różańca, Koronki do Bożego Miłosierdzia i wszelkich innych inicjatyw duszpasterskich;

4. uznaje za dalej obowiązujący zakaz organizowania dekanalnych spowiedzi, które będą gromadziły większą liczbę osób i zachęca do systematycznego spowiadania każdego dnia określonej liczby penitentów w wyznaczonym czasie i miejscu z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa;

5. zachęca do skorzystania z możliwości transmisji online w/w nabożeństw, spotkań oraz celebracji Mszy świętych;

6. informuje, że dzięki życzliwości Telewizji Polskiej oaz dyspozycyjności o. Jacka Salija OP, TVP3 w paśmie ogólnopolskim nadać będzie „Rekolekcje z dominikaninem Jackiem Salijem”. Nauki będą emitowane o godzinie 20.40 w dniach 25, 26 i 27 marca br. (środa-piątek) zaraz po transmisji Mszy Świętej z Jasnej Góry;

7. prosi o pilne śledzenie komunikatów władz państwowych, Stolicy Apostolskiej, Konferencji Episkopatu Polski oraz Legnickiej Kurii Biskupiej.

Powyższe zarządzenia obowiązują do odwołania. Legnicka Kuria Biskupia na bieżąco będzie monitorowała zalecenia wydawane w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa i stosownie do rekomendacji Konferencji Episkopatu Polski oraz zaleceń władz państwowych reagowała odpowiednimi wytycznymi.

Zarządzenie Biskupa Legnickiego z dnia 17 marca 2020

Na czas trwania walki z pandemią koronawirusa oraz wprowadzonego na terenie całego kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego zarządzam, co następuje:

1. Sprawowanie pogrzebów ma odbywać się w następujący sposób:

a. Msza pogrzebowa jest celebrowana rano w kościele parafialnym, jedynie w obecności najbliższej rodziny.

W dalszej części obrzędów należy używać wyłącznie trzeciej formy pogrzebu: stacja tylko na cmentarzu, bez wchodzenia do cmentarnej kaplicy. W obrzędach ostatniego pożegnania powinna uczestniczyć jedynie najbliższa rodzina zmarłego, wciąż z zachowaniem liczebności zgromadzania nieprzekraczającej pięćdziesięciu osób łącznie z podejmującymi posługę liturgiczną i cmentarną.

2. W najbliższym czasie posługa sakramentalna ma ograniczyć się do niezbędnego minimum. Msze święte z zachowaniem ograniczenia liczby uczestników oraz stała zachęta do uczestnictwa duchowego za pośrednictwem społecznych środków komunikacji, indywidualna spowiedź w nagłych potrzebach, sakrament chorych w sytuacji zagrożenia życia). Udzielanie sakramentu chrztu i błogosławienie małżeństw pozostawiam roztropnej ocenie duszpasterzy z zachowaniem wszelkich aktualnych norm wprowadzonych przez władze świeckie i kościelne.

3. Należy odwołać wszystkie rekolekcje parafialne i inne planowane wspólnotowe inicjatywy wielkopostne.

4. Należy zawiesić całkowicie wspólne sprawowanie nabożeństw: Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej, Godzinek, Różańca, Koronki do Miłosierdzia Bożego i innych. Zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.

7. Do kościołów w diecezji legnickiej nie należy w tym czasie zapraszać księży spoza parafii ani zezwalać na posługę duszpasterską nikomu, kto nie został do niej skierowany dekretem biskupa ordynariusza.

8. Wszelkiego rodzaju kaplice prywatne (zakonne, szpitalne itp.) mają pozostawać zamknięte dla osób z zewnątrz.

9. Zalecam w tym czasie większe staranie o utrzymanie czystości w kościołach i kaplicach przez częstszą dezynfekcję, zwłaszcza gdy chodzi o przedmioty i miejsca często dotykane: kratki konfesjonału, ławki, klęczniki, klamki, włączniki światła itp.

Wszystkie informacje zawarte w Zarządzeniu Biskupa Legnickiego z 13 marca br. oraz w Komunikacie Legnickiej Kurii Biskupiej z 14 marca br., a także zawarte w niniejszym Zarządzeniu obowiązują od chwili ogłoszenia do odwołania.

Z naciskiem przypominam, że zgodnie z kan. 273 i kan. 274 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego wszyscy, których wspomniane zarządzenia dotyczą, powinni je zrealizować bezwarunkowo, z pełną świadomością konsekwencji wynikających z prawa kościelnego jak również świeckiego.

Ogarniam wszystkich, w tym trudnym czasie, szczególną modlitwą
i z serca błogosławię.

Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski

Zasady postępowania w związku z epidemią koronawirusa

UWAGA!!! Zgodnie z rozporządzeniem Rady Stałej KEP, do dnia 29 marca obowiązują nas w Kościele w Polsce następujące zasady:

 1. Zwolnione z obowiązku niedzielnego zostają osoby: starsze, z objawami infekcji, dzieci i młodzież szkolna oraz ich rodzice/opiekunowie i wszyscy obawiający się zarażenia.
 2. Zachęcamy do przyjmowania Komunii Świętej “na rękę”, na co jednoznacznie pozwalają przepisy liturgiczne
 3. Podczas Mszy “znak pokoju” przekazujemy przez skinienie głową
 4. Rezygnujemy z oddawania czci Krzyżowi lub relikwiom świętych przez jakikolwiek bezpośredni kontakt (dotyk, pocałunek), a jedynie przez skłon bądź przyklęknięcie
 5. Kropielnice z wodą święconą, znajdujące się przy wejściach do kościoła, zostaną opróżnione.

Zachęcamy do nieustającej modlitwy o ustanie epidemii. Zgodnie z tradycją, po Mszach Świętych śpiewana będzie suplikacja “Święty Boże…”.

Zarządzenie nr 1/2020
Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
z dnia 12 marca 2020 r.

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

 1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245
  i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa
  we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

  1. osobom w podeszłym wieku,
  2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności
ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 1. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

  1. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,

  2. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,

  3. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,

  4. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon,
   bez kontaktu bezpośredniego,

  5. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,

  6. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,

  7. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

 1. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała,
  tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:

  1. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,

  2. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,

  3. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

 1. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:

  1. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają
   na terminy późniejsze,

  2. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji
   w Internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,

  3. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc
w zakupach.

Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie
dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego
oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie
z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.

Według zarządzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski informujemy o dyspensie, której również udzielił Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski „od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

– osobom w podeszłym wieku,

– osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

– dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

– osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności
ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe” (Zarządzenie RS KEP 1/2020, nr 1).

Odnoszcząc się do powyższej treści zachęcamy do skorzystania z duchowej łączności poprzez udział w niedzielnej Mszy świętej:

***

poprzez transmisje radiowe:

– Jedynka (Polskie Radio) – godz. 9.00 – transmisja z Bazyliki pw. św. Krzyża w Warszawie

– Radio Maryja – godz. 9.00 – transmisja z Bazyliki pw. św. Krzyża w Warszawie

– Radio Jasna Góra – godz. 6.00; 17.00

***

poprzez transmisje telewizyjne:

– TVP 1 – godz. 7.00 i 11.00

– TV TRWAM – godz. 9.30 – transmisja z Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze

– TVP POLONIA – godz. 13.00

Źródło: http://diecezja.legnica.pl/zasady-postepowania-na-najblizs…/

Minęło pięć lat od ustanowienia naszej parafii. To okazja do po­dziękowań i podsumowań. Wiele dobrych rzeczy wydarzyło się przez ten czas. Stajemy się coraz bardziej wspólnotą Kościoła, zbliżyliśmy się i le­piej poznaliśmy, przestaliśmy być anonimowi i nasz los przestał być obo­jętny dla nas. Za wielkie dobro pragniemy po­dziękować Panu Bogu, który w Swojej Opatrzności stworzył z nas wspólnotę wierzą­cych, który w swo­jej mądrości postawił i posłał ludzi, którzy swoją mądrością, ofiar­nością i zaangażowaniem spełnili Boży zamysł.

Dziękuję Radzie parafialnej i temu gronu parafian, które nie tylko żywo uczestniczy w życiu kościoła, ale również nie zawodnie swoim czasem, modli­twą i pracą angażuje się we wszystkie podejmowane inicjatywy.

Nie sposób wymienić z imienia i nazwiska wszystkich, którzy w tym czasie wsparli nasz kościół i którym tak wiele zawdzięczamy. Wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać i pamiętamy o nich przed ołtarzem i w modlitwie.

Dodaj komentarz